org.apache.abdera.writer
Interfaces 
NamedWriter
StreamWriter
Writer
WriterFactory
WriterOptions